316 S. Hickory St.  Smithton IL, 62285 * 618-233-6863